شعارهای موسسه

مؤسسه خودباوران کوثر با توجه به هدف گذاري های خود در هر سال، که متناسب با فضاي عمومي کشور و منطقه و در راستاي تحقق اهداف موسسه مشخص مي گردد ، به منظور جهت دهي فعالیتها، اقدام به انتخاب شعار مي نمايد. شعارهاي مؤسسه خوباوران کوثر از ابتدا تا کنون در ذیل آمده است:

 • سال اول(1379)ـ تحصيل، خودسازي، ورزش
 • سال دوم(1380) ـ هدف، تلاش، تداوم
 • سال سوم(1381) ـ حسيني فکر کنيم، حسيني عمل کنيم
 • سال چهارم(1382) ـ ايمان، اميد، اطمينان
 • سال پنجم(1383) ـ آموزش، تجهيز، توسعه
 • سال ششم(1384) ـ توانمندسازي
 • سال هفتم(1385) ـ کارايي و اثربخشي
 • سال هشتم(1386) ـ جوان، وحدت، خدمت
 • سال نهم(1387) ـ فعال، فداکار و موفق همچون محمدرضا کابوسی
 • سال دهم(1388) ـ اطلاع رسانی و آگاهی بخشی
 • سال یازدهم(1389) ـ کارآفرینی و مهارت آموزی
 • سال دوازدهم(۱۳۹۰)-بهبود بهره وری
 • سال سیزدهم(۱۳۹۱)- اشتغال و فقر زدایی
 • سال چهاردهم(۱۳۹۲)-توسعه جغرافیایی
 • سال شانزدهم(۱۳۹۳)-غنی سازی نرم افزاری
 • سال هفدهم (1394)- تعاملات سازنده
 • سال هجدهم(1395)-؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • هیچ نظری یافت نشد.