معرفی مرکز

مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

1-تعریف:
مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی مراکزی هستند که به منظور ارائه مشاوره های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی و نوآوری به متقاضیان احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی ایجاد خواهند شد (این مراکز با استناد به ماده 80 قانون برنامه پنجم و اسناد مرتبط قبل از آن ایجاد خواهد شد) و دستگاههای اجرایی و موسسات اعتباری
می توانند، اعتبار سنجی متقاضیان خود را به این مراکز محول نمایند.

2-اهداف:
1-2-ایجاد ارتباط منطقی بین فعالیت های کارآفرینی با تولید سرانه ناخالص داخلی(GDP) استان
2-2-جلوگیری از هدررفتن سرمایه های ملی و هرگونه انحراف در مسیر سرمایه گذاری ها
3-2-کمک به شبکه سازی اکوسیستم کارآفرینی کشور

3- حوزه فعالیت :
1- فعالیت های این مراکز متناسب با مزیت های نسبی و رقابتی هر استان در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مبتنی بر نوآوری تفکیک شده و تعداد آن به تناسب جمعیت و گستردگی جغرافیایی هر استان متغیر است. 

4- وظایف مراکز:
1-4-ارائه مشاوره به متقاضیان درخصوص تامین مالی و حقوقی طرحهای نو آورمحور
2-4-ارزیابی فنی-اقتصادی طرح های نوآورانه متقاضیان و تعیین مدت و نرخ بازگشت سرمایه
3-4-ارائه خدمات مشاوره ای در مدل های تولید، خدمات، فرآیند برنامه های کسب و کار با هسته نوآوری
4-4-ارائه هرگونه خدمات قانونی، حقوقی و مدیریتی و برنامه ریزی که موجب تسهیل کسب و کار در بنگاه اقتصادی نوآور محور شود.
5-4-تکمیل و ارسال شناسه کارآفرینان نوآور محور به اداره کل مرجع صدور مجوز
6-4-ایجاد پیوند بین کارآفرینان و شرکتهای سرمایه گذار خطر پذیر در بخش دولتی و خصوصی با هدف روانسازی تامین مالی سرمایه گذاریها.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.